Over leven in werk

video

   Location:

Over leven in werk (Dutch)

Speakers: Suzan Langenberg , Hans Wesseling , Sandra Schillemans , Leopold Vansina , Danny Vandormael

H. Wesseling & S. Langenberg (Red.)
Over leven in werk. (Cahiers Campus Gelbergen, nr. 2)

About the book:

The crisis that occupies our politicians is different from what we, simple mortals, experience. We are not concerned with the 3% standard or a reduction in the rating on the financial markets. Crisis comes to us hard and concrete. It feels like an involuntary change due to, among other things, groundbreaking technology and globalization. It affects our private life and the organization of work.
The various crises, such as those of the financial world, the legitimacy crisis of the European Union, the large unemployment rate among young people in many countries and the global environmental problems, lead to a break with fixed values ​​that have preserved the coexistence and work up to now. The new is not a logical consequence of what lies behind us: it occurs as new without previous ones. For example, it is not entirely predictable what technology will ultimately mean for human relationships and for the organization of work.

The articles in this book explore the role of Human Resources management in a strongly changing environment. This happens within the moral dimension in which the HR professional moves in any case. Various intermediary roles between employee and work are discussed: the employment broker, the evaluator, the selection and recruitment advisor, the trainer, the whistleblower. This is done through concepts such as hospitality, courage, integrity, guilt, honesty.

This book enables professionals from the HR discipline and other parties involved to re-orient themselves and thereby to start a repositioning in the organization. Through the HR discipline, the employee re-orientates and over-lives in his work


Over het boek:

De crisis die onze politici bezig houdt, is een andere dan die wij, eenvoudige stervelingen, ervaren. Bij ons gaat het niet om de 3%-norm of een verlaging van de rating op de financiële markten. Crisis komt bij ons hard en concreet aan. Het voelt als een onvrijwillig aangegane verandering door onder meer grensverleggende technologie en globalisering. Het heeft invloed op ons privéleven en op de organisatie van werk.
De verschillende crises, zoals die van de financiële wereld, de legitimatiecrisis van de Europese Unie, de grote werkloosheid onder jongeren in vele landen en de globale milieuproblematiek, leiden tot een breuk met vaste waarden die het samenleven en werk tot nu toe in stand hielden. Het nieuwe is geen logisch gevolg van wat achter ons ligt: het doet zich voor als nieuw zonder voorgaande. Het is bijvoorbeeld niet geheel voorspelbaar wat de technologie op termijn gaat betekenen voor menselijke verhoudingen en voor de organisatie van werk.

De artikelen in dit boek verkennen de rol van Human Resources management in een sterk veranderende omgeving. Dit gebeurt binnen de morele dimensie waarin de HR-professional zich hoe dan ook begeeft. Verschillende intermediaire rollen tussen werknemer en werk worden besproken: de arbeidsbemiddelaar, de evaluator, de selectie- en wervingsadviseur, de opleider, de klokkenluider. Dit gebeurt via begrippen als gastvrijheid, moed, integriteit, schuld, eerlijkheid.

Dit boek stelt professionals uit de HR-discipline en andere betrokkenen in staat om zich opnieuw te oriënteren en daardoor een herpositionering in de organisatie aan te gaan. Via de HR-discipline (her)oriënteert de werknemer zich en over-leeft hij in zijn werk.

Share

Leave a Reply